Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh mãn tính - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-29.html)
+--- Diễn đàn: Đề tài Nghiên cứu khoa học (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-217.html)
+---- Diễn đàn: Đề tài Y học (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-125.html)
+---- Chủ đề: Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh mãn tính (/thread-1346.html)Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh mãn tính - tuyenlab - 02-26-2013

[Image: nghien+cuu+roi+loan+dien+giai.jpg]

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ 1
Chương 1. TỔNG QUAN 3
1.1. Sinh lý và chức năng thận 3
1.2. Một số bệnh thận mạn tính 7
1.3. Các chất điện giải trong cơ thể và bệnh lí rối loạn điện giải 11
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
2.1. Đối tượng nghiên cứu 26
2.2. Phương pháp nghiên cứu 26
2.3. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 30
2.4. Xử lý số liệu 30
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31
3.1. Đặc điểm chung 31
3.2. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của rối loạn điện
giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính
35
3.3. Mối liễn quan giữa rối loạn điện giải và triệu chứng lâm
sàng, cận lâm sàng của bệnh thận mạn tính
42
Chương 4. BÀN LUẬN 47
4.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 47
4.2. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của rối loạn điện
giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính
50
4.3. Mối liễn quan giữa rối loạn điện giải và triệu chứng lâm
sàng, cận lâm sàng của bệnh thận mạn tính
56
KẾT LUẬN 61

download
Trích dẫn:http://sdrv.ms/XXNc8U