Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
[VIDEO] Urease Test - kiểm tra khả năng sinh enzym urease của vi khuẩn - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-29.html)
+--- Diễn đàn: Multimedia Training (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-124.html)
+--- Chủ đề: [VIDEO] Urease Test - kiểm tra khả năng sinh enzym urease của vi khuẩn (/thread-1225.html)[VIDEO] Urease Test - kiểm tra khả năng sinh enzym urease của vi khuẩn - phuhmtu - 02-21-2013