Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THƯ VIỆN SÁCH - GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-29.html)
+--- Diễn đàn: Đề tài Nghiên cứu khoa học (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-217.html)
+---- Diễn đàn: Đề tài Y học (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-125.html)
+---- Chủ đề: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non (/thread-1029.html)Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non - tuyenlab - 01-24-2013

Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non tại thái nguyên và kết quả tầy giun bằng thuốc albendazol

MỤC LỤC

Trang
Trang phụ bìa ..
Lời cảm ơn ..
Các chữ viết tắt
Đặt vấn đề 1
Chƣơng 1 - Tổng quan . 3
1.1. Đặc điểm sinh học của giun đũa, giun tóc và giun móc .. 3
1.1.1. Giun đũa .. 3
1.1.2. Giun tóc.4
1.1.3. Giun móc 5
1.2. Tác hại của giun đũa, tóc, móc đối với sức khoẻ và bệnh tật trẻ em .. 5
1.3. Lịch sử nghiên cứu về nhiễm GTQĐ . 6
1.4. Tình hình nhiễm GTQĐ 8
1.4.1. Trên thế giới 8
1.4.2. Ở Việt Nam .. 10
1.5. Điều trị bệnh GTQĐ..12
1.5.1. Nguyên tắc.. 12
1.5.2. Các thuốc điều trị bệnh GTQĐ . 12
1.6. Các biện pháp phòng bệnh GTQĐ 16
1.7. Một số đặc điểm của 2 trường mầm non nghiên cứu . 18
Chƣơng 2 - Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu . 20
2.1. Đối tượng nghiên cứu . 20
2.2. Địa điểm nghiên cứu 20
2.3. Thời gian nghiên cứu .. 20
2.4. Phương pháp nghiên cứu 20
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 21
2.4.2. Phương pháp đánh giá tình trạng nhiễm GTQĐ 22
2.4.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 24
2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu . 25
Chƣơng 3 - Kết quả nghiên cứu 26
3.1. Tỷ lệ nhiễm các loại giun .. 26
3.2. Kết quả tẩy giun . 33
3.3. Nhiễm giun đũa, tóc, móc và các yếu tố liên quan.. 38
Chƣơng 4 - Bàn luận . 41
Kết luận .. 50
Kiến nghị .. 52
Tài liệu tham khảo . 53
Phụ lục ..

download

Trích dẫn:https://goo.gl/jiAFQvRE: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non - TranThiKhanhLinh - 10-05-2014

Thua thay e chi can dowload ve la duoc phai ko ah


RE: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non - tuyenlab - 10-06-2014

(10-05-2014, 01:10 AM)TranThiKhanhLinh Đã viết: Thua thay e chi can dowload ve la duoc phai ko ah

Đúng rồi em!


RE: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non - aye - 10-27-2016

(10-06-2014, 03:49 PM)tuyenlab Đã viết:
(10-05-2014, 01:10 AM)TranThiKhanhLinh Đã viết: Thua thay e chi can dowload ve la duoc phai ko ah

Đúng rồi em!

link die rồi thầy up lại giúp ạ


RE: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh hai trường mầm non - tuyenlab - 10-27-2016

Sủa lại link rồi đó bạn