Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 202 Vote(s) - Trung bình 2.77
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Nghiên cứu biểu hiện peptit kháng nguyên từ protein vỏ của virut viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng q
#1
[Image: peptid+kh%C3%A1ng+nguy%C3%AAn.jpg]

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU .................................................. ........
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...............
1.1 Bệnh viêm não Nhật Bản ........................
1.1.1 Nguồn gốc bệnh viêm não Nhật Bản
1.1.2 Nguồn lây truyền bệnh .................
1.1.3 Đặc điểm biểu hiện của bệnh: ......
1.2 Virut viêm não Nhật Bản (virut VNNB)
1.2.1. Đặc điểm hình thái và tính chất lý hoá của virut VNNBError!
1.2.2. Sự nhân bản của virut .................
1.2.3. Cấu trúc của virut VNNB ...........
1.2.4. Khả năng gây đáp ứng miễn dịch của đoạn peptit kháng
nguyên 27 axit amin của virut VNNB ..
1.3 Các loại văcxin phòng bệnh VNNB ........
1.3.1 Văcxin bất hoạt sản xuất từ não chuột
1.3.2 Văcxin VNNB bất hoạt sản xuất từ tế bào
1.3.3 Văcxin sống giảm độc lực .............
1.3.4 Nghiên cứu phát triển văcxin mới
Chương 2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu .................................................. ..
2.1.1. Vật liệu thực vật ..........................
2.1.2. Vật liệu sinh học phân tử ............
2.1.2.1. Mồi.............................................
2.1.2.2. Plasmid ......................................
2.1.2.3 Các chủng vi sinh vật và các nguyên liệu dùng trong thí
nghiệm.......................................... ..........
2.1.2.4 Các loại máy móc .......................
2.1.3 Hoá chất ........................................
2.1.4 Các môi trường nuôi cấy và các dung dịch
2.2 Phương pháp nghiên cứu .......................
2.2.1. Nhân đoạn 27 aa và LTB bằng PCR
2.2.2 Phương pháp PCR từ khuẩn lạc (colony PCR)
2.2.3 Thiết kế vector pET21_27aa_LTB biểu hiện đoạn peptit kháng
nguyên trong E.coli ...............................
2.2.4. Biểu hiện đoạn peptit kháng nguyên trong E.coliError! Bookmark not defined
2.2.5. Thiết kế vector pCB_27aa_LTB biểu hiện đoạn peptit kháng
nguyên trong tế bào thực vật ................
2.2.6. Biểu hiện đoạn peptit kháng nguyên trong tế bào thực vậtError! Bookmark no
2.2.7. Kiểm tra biểu hiện của protein tái tổ hợp
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........
3.1 Nhân đoạn gen 27 aa ...............................
3.2 Nhân gen LTB và nối với gen 27 aa .......
3.3 Thiết kế vector biểu hiện gen 27 aa_LTB trong E.coli
3.4 Biểu hiện protein tái tổ hợp trong E.coli BL21
3.4.1 Biến nạp vector tái tổ hợp vào chủng vi khuẩn E.coli BL21Error! Bookmark n
3.4.2 Biểu hiện gen 27aa_LTB trong E.coli BL21
3.5. Biểu hiện tạm thời gen 27aa_LTB trong thực vật
3.5.1 Thiết kế vector biểu hiện gen 27aa_LTB trong thực vậtError! Bookmark not d
3.5.2 Lai đoạn 27aa_LTB_cmyc_KDEL với vector chuyển gen
pCB301 ..................................................
3.5.3 Biến nạp vào A. tumefaciens.........
3.5.4 Biểu hiện tạm thời gen 27aa_LTB trong cây thuốc láError! Bookmark not defi
KẾT LUẬN .................................................. ....
KIẾN NGHỊ .................................................. ...
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................
PHỤ LỤC

download
Trích dẫn:http://sdrv.ms/13E0gYI


Chủ đề liên quan...
Chủ đề / Tác giả Trả lời / Xem Bài viết cuối
Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: