Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 222 Vote(s) - Trung bình 2.85
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao
#1
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên


Đặt vấn đề .................................................. .................................................. .... 1
Chương 1: Tổng quan tài liệu .................... .3
1.1. Sơ lược về giải phẫu, mô học, sinh lý học và cơ chế tràn dịch màng
phổi do lao............................................... ..............................................3
1.2. Những nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của TDMP do
lao .................................................. .................................................. ...... 7
Chương 2: Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu ................................... 18
2.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................. ........................ 18
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu............................................. ........... 18
2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................. .................... 18
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu .................................................. ...................... 18
2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu .................................................. .................... 23
2.6. Vật liệu nghiên cứu .................................................. ............................ 23
2.7. Xử lý số liệu .................................................. ....................................... 23
Chương 3: Kết quả nghiên cứu .................................................. .................. 26
3.1. Một số thông tin chung về tuổi, giới, nghề nghiệp .............................. 26
3.2. Một số đặc điểm lâm sàng .................................................. .................. 28
3.3. Đặc điểm một số xét nghiệm trong TDMP do lao ............................... 33
Chương 4: Bàn luận .................................................. .................................... 40
4.1. Một số thông tin chung. .................................................. ..................... 40
4.2. Đặc điểm về lâm sàng .................................................. ........................ 42
4.3. Đặc điểm một số xét nghiệm.......................................... ...................... 49
4.4. Hình ảnh Xquang phổi chuẩn........................................... .................... 53
4.5. Hình ảnh siêu âm màng phổi............................................ .................... 55
Kết luận .................................................. .................................................. ...... 61
Khuyến nghị .................................................. ................................................. 63
Tài liệu tham khảo
Phụ lụcThành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: