Tìm kiếm mọi thứ bạn cần tại đây
  • 216 Vote(s) - Trung bình 2.77
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trẻ dưới 5tuổi
#1
Thực trạng và một số yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của trẻ dưới 5 tuổi tại một số xã miền núi tỉnh Bắc Kạn

Đặt vấn đề .................................................. .............................................. 1
Chương 1. Tổng quan .................................................. ............................. 3
1.1. Khái niệm, phân loại nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính và một số đặc điểm
giải phẫu sinh lý bộ phận hô hấp của trẻ em? ............................................... 3
1.1.1. Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính là gì?. .................................................. . 3
1.1.2. Phân loại các trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính. ...................... 3
1.1.3. Một số đặc điểm giải phẫu sinh lý bộ phận hô hấp của trẻ em. ............. 4
1.2. Tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi trên Thế giới
và tại Việt Nam............................................... ............................................ 5
1.2.1. Tình hình nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ dưới 5 tuổi trên Thế giới............. 5
1.2.2. Tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại Việt Nam .......................... 8
1.3. Các yếu tố nguy nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính. .................................... 12
Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu ................................. 17
2.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................. ....................... 17
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu .................................................. ..... 17
2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................. .................. 17
2.4. Phương pháp chọn mẫu .................................................. .................... 18
2.5. Các chỉ số nghiên cứu và tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số. ..................... 19
2.6. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý sai số........................................ 24
2.7. Phương pháp xử lý số liệu: .................................................. ............... 24
Chương 3. Kết quả nghiên cứu .................................................. ............ 25
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu............................................ 25
3.2. Thực trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi .................... 31
3.3. Kết quả về các yếu tố nguy cơ đến nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính .......... 35
Chương 4. Bàn luận .................................................. ............................. 43
4.1. Tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội tại địa điểm nghiên cứu ............... 43
4.2. Thực trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi .................... 44
4.3. Các yếu tố nguy cơ đến nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính .......................... 47
Kết luận .................................................. ............................................... 53
Khuyến nghị............................................ ................................................ 54Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: