Diễn đàn xét nghiệm đa khoa
hỏi - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn xét nghiệm đa khoa (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan)
+-- Diễn đàn: ...:::THẢO LUẬN CHUYÊN NGÀNH:::... (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-8.html)
+--- Diễn đàn: Vi sinh thực phẩm (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-76.html)
+---- Diễn đàn: Hỏi đáp chung (https://xetnghiemdakhoa.com/diendan/forum-123.html)
+---- Chủ đề: hỏi (/thread-3610.html)hỏi - phim - 04-03-2014

Tại sao QCVN 01: 2008/BTNMT qui định E.coli bằng 0, nhưng TCVN 6187-1:2009 ra kết quả < 1, làm sao trả lời khách hàng đây?018


RE: hỏi - tuyenlab - 04-04-2014

(04-03-2014, 04:18 PM)phim Đã viết: Tại sao QCVN 01: 2008/BTNMT qui định E.coli bằng 0, nhưng TCVN 6187-1:2009 ra kết quả < 1, làm sao trả lời khách hàng đây?018

Quy chuẩn này có quy định về vi sinh đâu bạn. Còn cách trả lời kết quả thì bạn trả vào phiếu là KPH (không phát hiện) và chú thích giới hạn phát hiện (LOD) là 1CFU/100ml. CHỗ mình cũng trả vậy và khách hàng không có phàn nàn gì nữa!