Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: Kĩ thuật nhuộm máu tìm KST
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Thời gian nhuộm giemsa 10% và 3%
Trường hợp nào dùng giemsa 10%, 3%?