Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG-Nxb Y học
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: CoQCNrC4-B6ZkjgyCr_86Egzd-_pCmTbxDENkGtn...99-h511-no]
Mục lục
PHầN 1. Dành cho cử nhân y tế công cộng năm thứ 2
Bài 1. Nhập môn Sức khoẻ môi tr-ờng 9
PGS. TS. Đặng Đức Phú - ThS. Lê Thị Thanh H-ơng
Bài 2. Quản lý nguy cơ từ môi tr-ờng 26
GS. TS. Tr-ơng Việt Dũng
Bài 3. Cơ sở sinh thái học của sức khoẻ và bệnh tật 58
PGS. TS. Nguyễn Văn Mạn – ThS. Lê Thị Thanh H-ơng
Bài 4. Ô nhiễm không khí 86
ThS. Nguyễn Trinh H-ơng - ThS. Lê Thị Thanh H-ơng
Bài 5. Quản lý chất thải rắn và chất thải y tế 110
TS. Nguyễn Huy Nga - ThS. Lê Thị Thanh H-ơng
Bài 6. N-ớc và vệ sinh n-ớc 141
PGS. TS. Lê Đình Minh
PHầN 2. Dành cho cử nhân y tế công cộng năm thứ 3
Bài 7. An toàn môi tr-ờng 169
PGS. TS. Bùi Thanh Tâm
Bài 8. Kiểm soát véc-tơ truyền bệnh 183
PGS. TS. Nguyễn Văn Mạn
Bài 9. Phát triển bền vững 201
PGS. TS. L-u Đức Hải
Bài 10. Quản lý sức khoẻ môi tr-ờng 222
GS. TS. Tr-ơng Việt Dũng
5